Usnesení

z 8. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 17. května 2004 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :

1/ podmínky (viz. příloha č. 1.) a přijetí investičního úvěru na financování sportovního areálu Sedmihorky
- úvěr poskytne eBanka, a.s. pobočka Liberec,
- výše úvěru činí 15 mil. Kč,
- splatnost úvěru 15 let dle časového harmonogramu splácení,
- smlouva je kryta majetkem obce, viz. příloha č. 1 /Podmínky úvěru/ a bankosměnkou,
- starostka je oprávněna k podpisu úvěrové smlouvy.
2/ přijetí dodavatelského úvěru do výše max. 3 mil. Kč od firmy BAK, a.s. Trutnov
3/ nabídku leasingu od a.s. ČSOB Leasing pobočka Jihlava ze dne 3.5.2004 viz. příloha č. 2,
na zařízení bowlingu včetně 40% akontace a zajištění bankosměnkou
4/ návrh nájemní smlouvy na pronájem objektu bowlingového centra čp. 80 Sedmihorky
5/ krytí zbytku investice - finanční prostředky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2004 viz. příloha č. 3
6/ návrh nájemní smlouvy na pronájem objektu fotbalových šaten čp. 79 Sedmihorky
7/ návrh nájemní smlouvy na pronájem rybníka Bažantník Sedmihorky,
8/ změnu v urbanistické studii obce - novostavba rodinného roubeného domu na ppč. 133/1 v osadě Svatoňovice, stavebník pan Miroslav Štrojsa

b/ bere na vědomí :

1/ všeobecné informace a informace o probíhajících akcích

c/ ukládá :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise
2/ na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva projednat a zabezpečit smluvní vztahy plynoucí ze schváleného usnesení


Zápis

z 8. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 17. května 2004 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva řídila starostka pí. Špačková
Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů obecního zastupitelstva.

Pro jednání byl předložen tento program:
1/ úvod
2/ projednání úvěrové smlouvy na sportovní areál
3/ projednání nabídky leasingu na bowling
4/ projednání návrhu nájemních smluv (restaurace a bowling, fotbalové šatny, rybník
Bažantník)
5/ změna v urbanistické studii obce - nový stavební pozemek ve Svatoňovicích
6/ diskuse
7/ usnesení, závěr

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p.Brožek, p. Ruček
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli pověřeni: p.Tulach, p. Šafář
Zapisovatelkou dnešního jednání je pověřena: pí. Vítková
K předloženým návrhům neměl nikdo připomínku a ani nikdo z členů obecního zastupitelstva nepožadoval doplnění.
Program jednání byl odsouhlasen 15 hlasy

1/ úvod
Pí. starostka přivítala zastupitele a přítomné občany obce.

2/ projednání úvěrové smlouvy na sportovní areál
- úvěr poskytne eBanka a.s. pobočka Liberec ve výši 15 mil. Kč na 15 let, tento úvěr je kryt majetkem obce (sportovní areál, parkoviště Radvánovice u motorestu, prodejna Karlovice, prodejna Radvánovice, hasičská zbrojnice, pošta Radvánovice, 4,6 ha lesa )
- dále bude poskytnut dodavatelský úvěr ve výši 3 mil. od dodavatele fi BAK a.s.
- od Krajského úřadu Lbc dotace ve výši Kč 400 tis.

3/ projednání nabídky leasingu na bowling
- ČSOB Jihlava - poskytnutí úvěru na bowling (jediná banka, která tento úvěr poskytuje), žádá 40% akontace

4/ projednání návrhu nájemních smluv
a) restaurace a bowling pronájem - p.Bedrníček a pí. Hlubučková, vyhráli výběrové
řízení, podali nejlepší nabídku, pronájem bude činit
140 tis. Kč/měs.
b) pronájem fotbalových šaten - "Fotbalový klub Sedmihorky", pronájem bude činit
1.200 Kč/rok
- p.Ruček - hřiště je obecní?
- Ing. Havrda - ano, plocha stávajícího hřiště není předmětem nájmu
- Pí.Špačková - bude zaměřen sportovní areál, bude přesně vymezeno co patří k areálu, a co bude v pronájmu a co ne
- ing. Havrda - smlouva s FK Sedmihorky bude na dobu neurčitou
- pí.Špačková - je možnost pronajmutí bytu u fotbalových šaten - 90m2, 3+1 podkrovní, zatím je jeden zájemce - p. Bajer
- pí.Špačková - sportovní areál bude mít dvě č.p. Šatny Sedmihorky čp.79, bowling Sedmihorky čp.80

c/ pronájem rybníka Bažantík
podmínkou fondu životního prostředí je, že rybník nebude využíván pro intenzivní chov ryb,
p.Rákosník dnes předložil "Kupní smlouvu".

- p.Brožek - smlouva v této formě je neakceptovatelná, neboť je proti prodejci, je třeba vyvolat nové jednání - buď chce rybník koupit nebo se prodá někomu jinému
- ing. Havrda - pozveme p. Rákosníka na nejbližší zasedání obecní rady

5/ změna v urbanistické studii obce - nový stavební pozemek ve Svatoňovicích
- jedná se o stavbu roubeného domku - p. Štrojsa koupil pozemky od p. Šálka a p. Horáčka,
- územní řízení již proběhlo

p.Machačný - rybníčky - slouží pro potřeby požárníků

pí.Špačková
- jedná se o stavby , které nelze zapsat do katastru, na obnovu rybníčků byla přiznána dotace ve výši 436 tis., uplynulo již pět let, je možné je prodat avšak i dále budou sloužit jako zdroj požární vody, tak jsou vedeny i v požárním řádu obce

6/ diskuse
pí.Špačková
- u železničního přejezdu v Sedmihorkách se bude kácet lípa a kaštan, neboť brání ve výhledu, vydáno rozhodnutí
- pí.Plašilová a p.Mikulášek - jednání ohledně veřejně přístupných komunikací, vydáno stanovisko - "veřejné komunikace"
- prodej plynofikace - prodloužení k fotbalovým šatnám
- od II. pol.r. 2004 zvýšení poplatku za odpady - byla zvýšena DPH z 5 na 19%
- na úřadu práce je evidováno 19 nezaměstnaných z obce ,
- Pedagogická fakulta hledá manželský pár - správce a úklid rekreačního zařízení na Bukovině

p.Ruček - bude se opravovat žel. přejezd v Radvánovicích ?
pí.Špačková --má se upravit povrch a namontovat světla, termín realizace není zatím upřesněn
p.Ruček - pes pí. Šantrochové - běhá po cizích pozemcích
pí.Richterová - parkování aut před pizzerií v Radvánovicích - brání ve výhledu od Hnanic

7/ usnesení
Návrh usnesení z 8. zasedání obecního zastupitelstva přečetl p. Ruček

Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel 0

Návrh usnesení byl přijat a schválen 15 členy obecního zastupitelstva.

Závěr obecního zastupitelstva provedla pí.Špačková.
Skončeno ve 22,20 hod.

V Karlovicích dne 17.května 2004

zapsala J.Vítková
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 17.5.2004
starostka obce Karlovice

| Hlavní stránka | Úvod |