Usnesení

z 2. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 28. února 2003 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1/ zprávu o činnosti obecní rady
2/ zprávu o výsledku hospodaření za rok 2002
3/ rozpočet obce na rok 2003
4/ prodej pozemků : manželům Šálkovým, Radvánovice 70 o výměře 233 m2 a manželům Špačkovým, Radvánovice 75 o výměře 27 m2
5/ změnu v urbanistické studii obce ve vztahu k ppč. 419/3 a 428/2 v k.ú. Karlovice, pozemky budou využity pro stavbu rodinného domku, žadatel pan Jaroslav Pravda

b/ b e r e n a v ě d o m í :
1/ všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
2/ návrh zástavby v osadě Radvánovice-majitelky pozemků paní Šichová a Zubková

c/ u k l á d á :
1/ radě obce a starostce projednat a zabezpečit řešení připomínek a námětů obsažených v zápise, pokud nebyly vyřízeny během zasedání, s termínem na dalším zasedání obecního zastupitelstva


Zápis

z 2. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 28. února 2003 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva řídila starostka p. Špačková.

     Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů obecního zastupitelstva obce Karlovice, omluveni jsou p. Hlubučková, p. Drahoňovský. Zasedání je usnášeníschopné.
Přítomno je 11 občanů.

Pro jednání byl předložen následující program:
1.zahájení
2.zpráva o činnosti obecní rady
3.výsledek hospodaření obce za rok 2002
4.rozpočet obce na rok 2003
5.všeobecné informace
6.diskuse
7.usnesení,závěr

Hlasování: pro 13    proti 0    zdržel 0
Program schválen bez připomínek.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p.Kukeňová a p. Richterová
Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání byli určeni p. Ruček a p. Prokopec.
Zapisovatelem dnešního jednání je pověřena p. Vítková.

K předloženým návrhům nebylo připomínek.

1.Zahájení

Na úvod zasedání p. Padrůňková a p. Šimánková složily předepsaný slib, neboť nebyly přítomny na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva. Tím bylo doplněno ustavující zasedání.
Poté zasedání obecního zastupitelstva přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2.Zpráva o činnosti obecní rady

Paní starostka přednesla zprávu o činnosti obecní rady od doby zvolení obecního zastupitelstva do 24.2.2003. / viz.příloha/.

3.Výsledek hospodaření obce za rok 2002

Tuto zprávu přednesl ing.Havrda. /viz.příloha/.
K přednesené zprávě nebylo připomínek. Hlasování: pro 13    proti 0    zdržel 0

4.Rozpočet obce na rok 2003

ing. Havrda přečetl rozpočet na rok 2003 /viz.příloha/.
K navrženému rozpočtu nebylo připomínek. Hlasování: pro 13    proti 0    zdržel 0

Tímto je rozpočet na rok 2003 schválen.

5.Všeobecné informace

Tyto informace přednesla paní starostka.

1/ Mikroregion Český ráj - sdružení 12 obcí /7 z bývalého okresu Semily a 5 z Jičína/.Duší projektu byl pan Láska, starosta z Vyskře, nyní pracuje na MěÚ Turnov, aby vše nezaniklo, p. starostka Špačková, se stala nyní předsedkyní tohoto dobrovolného svazku obcí. Mikroregion se dostal do podvědomí hlavně po zavedení turistických autobusů. Nyní toto financování převzal Liberecký kraj.

2/ Turistický vláček - OÚ obdržel propagační materiál, sousední obce nechtějí, aby toto zařízení v obci jezdilo.

3/ Fotbalové šatny - paní starostka jednala o úvěru s KB, ČS. S touto stavbou také souvisí bowling, který by byl součástí. V Turnově funguje šňůrový systém, byl také prověřen systém bezšňůrový ke kterému se obec přiklání.

4/Přeložka silnice I/35 - na Krajský úřad bylo zasláno vyjádření obce včetně stanovisek občanů, jednotlivců i hromadné stanovisko občanů z osady Roudný.

5/ Bažantník - obec již obdržela rozhodnutí o dotaci, bylo vypsáno výběrové řízení, v zákonné lhůtě se firma, která řízení nevyhrála odvolala. Celou věc řešil Ústav pro hospodářskou soutěž, rozhodnutí zatím není.

6/ Obecní rada jmenovala kontrolní a finanční komisi, která bude pracovat ve složení: p. Machačný, p.Brožek, p.Vítková, p.Šafář, p. Ruček. Komise má za úkol kontrolovat stav v pokladních knihách na OÚ a v DPS, podívat se na rozpočet i do účetnictví.

7/ Zástavba Radvánovice - v některých lokalitách je možné stavět. Nedá se ale stavět bez dlouhodobého výhledu, vzhledem k inženýrským sítím. Na pozemcích p.Šichové a p. Zubkové chtějí stavět jejich děti, a proto je nutné připravit záměr výstavby a doprojednat jej. Návrh rodiny také řeší uspořádání území. Dotace na zbudování inženýrských sítí na těchto pozemcích není možné získat, neboť se nejedná o obecní pozemky.

8/ Pan Pravda,Turnov požaduje schválení změny v urbanistické studii ve vztahu k pozemkové parcele 419/3 a 428/2 v osadě Roudný. Rada souhlasí s výstavbou na předmětné parcele s tím, že stavebník bude upozorněn na existenci vodovodního řádu, který nebude na náklady obce přeložen.

9/ Manželé Šálkovi,Radvánovice 70 a manželé Špačkovi, Radvánovice 75 žádají o prodej obecních pozemků před svými domy Šálkovi 233 m2 a Špačkovi 27m2.

10/ Manželé Kabeláčovi, Sedmihorky 19 podali žádost na odkoupení obecního pozemku, který je součástí cesty, ppč.776 nebo zřízení věcného břemene. Rada nedoporučila zřízení věcného břemene, neboť na pozemek je přístup z veřejné komunikace. Zřízení sjezdů na pozemek a jejich umístění bude dojednáno v jarních měsících.

11/ Vandalismus v obci - po hasičském plese byly podél cesty poničeny břízy , ohnuty trubky označující plynové vedení

6/Diskuse

Mikroregion - bez připomínek
Turistický vláček -bez připomínek
Fotbalové šatny - paní starostka informovala o probíhajících jednáních, p.Pětová požaduje nové vyjádření CHKO (nastala změna ve vedení), zároveň se čeká na vyjádření energetiky. Poté se začne vyjednávat úvěr ve výši cca 15 mil.Kč.Také se zjistí možnost dotace na byty,které jsou součástí stavby,žádost na dotace na úrok z úvěru. Obec by byla schopna ročně splácet 2-3 mil. Kč.

Silnice I/35
p.Macháček - nikdo z místních stavbu silnice neovlivní, na tomto se musí dohodnout kraje
p.Padrůňková - pokroku nikdo neuteče, dálnice by byla částečně schována v terénu, je nutné se zamyslet, jestli to bude pro obec přínos, uleví se silnici přes Sedmihorky a Radvánovice
p.Macháček - silnice přes Kněžmost přímo na Jičín, nám situaci neulehčí
p.Špačková - dnes projede po silnici směrem na Jičín 8.500 aut denně

Zástavba Radvánovice - pozemky p.Šichové a p.Zubkové ,
Pro 13    proti 0    zdržel 0
Obec souhlasí s rozměřením

Pan Pravda, Turnov- není námitek
Pro 13    proti 0    zdržel 0

Prodej pozemků Šálkovi,Radvánovice 70 - není námitek
Pro 13    proti 0    zdržel 0

Prodej pozemků Špačkovi, Radvánovice 75 - není námitek
Pro 12    proti 0    zdržel 1

Manželé Kabeláčovi - bude zhotoven sjezd
Pro 13    proti 0    zdržel 0

-Paní starostka také informovala o neustálém volném pobíhání psů v obci, jsou od nich znečištěné nejen chodníky, ale i komunikace.Kdyby se provedl odchyt volně pobíhajících psů a dali by se do útulku, účtují si 50,- až 70,- Kč za den.
-p..Padrůňková - v jejich ulici se také potulují volně pobíhající psi
-p.starostka také vysvětlila fungování Nadace p.Horáčka - v Curychu byl zaveden účet, na který byly zasílány peníze pro fungování nadace, nyní je projednáváno dědictví, p.Horáčková nechce, aby zanikly ceny nadace
-p.Kabeláč -vznesl dotaz ohledně vybudování autobusové čekárny na druhé straně směrem na Jičín, toto je nutno projednat s ČD
-p.Vítková - na odstavném parkovišti ve Valdštejnsku je ohromný nepořádek, paní starostka již několikrát upozorňovala p.Otmara
-p.Ruček - u motorestu v Radvánovicích je-li možné přidat odpadkové koše, neboť dosavadní jsou velmi přeplněné.Pan Jedlička bude o tomto informován.
-p.Kukeňová- podala dotaz je-li možné na Roudný umístit kontejner na PET lahve, paní starostka toto zařídí.
-p.starostka informovala, že v obci nesvíti veřejná osvětlení, toto bude odstraněno,také bude řešen výjezd z ulice v Radvánovicích /u domku p.Prokopa/, není zde vůbec vidět kvůli vzrostlému stromu
-p.starostka informovala o připravovaném dětském karnevalu a pomlázkové zábavě v KD Přáslavice

7. Návrh usnesení z 2.zasedání obecního zastupitelstva přednesla p.Richterová.

Návrh usnesení byl přijat a schválen 12 členy obecního zastupitelstva (1 člen musel odejít).
Pro 12    proti 0    zdržel 0

Závěr obecního zastupitelstva v Karlovicích provedla starostka p.Špačková.

Zasedání OZ bylo skončeno ve 21,20 hod.

zapsala J.Vítková
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 28.2.2003
starostka obce Karlovice

| Hlavní stránka | Úvod |