Usnesení

z 5. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 31. října 2003 v Karlovicích.

Zasedání obecního zastupitelstva projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :

1/ zprávu o činnosti obecní rady

2/ rozpočtové změny, viz. příloha

3/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí a Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj

4/ cenu pozemků, které byly schváleny k prodeji usnesením obecního zastupitelstva dne 28.2.2003 , a to Kč 20.- za jeden m2/Šálkovi 233 m2, Špačkovi 27 m2/

5/ odkoupení čp. 7 Karlovice včetně stavebních parcel č. 30 a 126, pozemků parcelní číslo 250/1, 253, 251 za cenu Kč 300.000,-. Tato částka se skládá ze Kč 100.000,- z obecního rozpočtu, 200.000,- Kč bude získáno formou darů od fyzických a právnických osob. Odkoupení je možné i formou spolupodílnictví fyzických i právnických osob.

6/ symboly obce - znak návrh č. 2 a prapor, návrh č.4 dle předlohy pana Stanislava Kasíka -Heraldická kancelář "Dauphin".

b/ b e r e   n a   v ě d o m í :

1/ všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
2/ hospodaření obce k 22.10.2003

c/ u k l á d á :

1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise

podpisy :     Šimánková , Drahoňovský


Zápis

z 5. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 31. října 2003 v Karlovicích.

Zasedání obecního zastupitelstva řídila starostka pí. Špačková.

Kontrolou prezenční listiny je zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů obecního zastupitelstva obce Karlovice.

Pro jednání byl předloženo tento program:
1/ úvod
2/ zpráva o jednání obecní rady
3/ rozpočtové změny
4/ obecní znak a prapor - schválení
5/ informace o probíhajících akcích, prodej majetku v ATC Sedmihorky, odkoupení domu čp.7 v Karlovicích
6/ diskuse
7/ usnesení, závěr

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí.Šimánková, p. Drahoňovský
Ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání byli pověřeni: pí. Padrůňková, p. Ruček
Zapisovatelkou dnešního jednání je pověřená pí. Vítková.

K předloženým návrhům neměl nikdo připomínku a ani nikdo z přítomných členů OZ nepožadoval jeho doplnění.
Program jednání byl odsouhlasen 15 hlasy.

1/ Úvod
Byli přivítání všichni přítomní občané obce.

Kontrola usnesení z minulého jednání:
- cena vody v osadě Sedmihorky nebude upravována, příjmy z této činnosti překračují výdaje
- pozemky v osadě Radvánovice, které měly být odkoupeny od p.Trakala a pí. Porupkové budou prodány v případě, že bude akceptována zvýšená cena Kč 35.- Kč za m2. OZ odsouhlasilo cenu 20,--Kč. V tomto případě se jedná o navýšení o 110.700,-- Kč, čímž by celková cena činila 258.300,-- Kč. Tato cena je neadekvátní s danou kvalitou pozemků. OZ nesouhlasilo s navýšením ceny.


2/ Zpráva o činnosti obecní rady
Paní starostka přednesla zprávu o činnosti obecní rady od zasedání posledního zastupitelstva ( 11.7.2003)

OR - 4.8.2003
- Okr.soud Semily - zaslal dražební vyhlášku ohledně dražení movitých věcí na pile Radvánovice, pila zůstane nadále v provozu, bude zde nový majitel .
- MěÚ Turnov - odbor životního prostředí - zasílá zápis z jednání konaného v ATC Sedmihorky. Vymezení prostorů ATC, stanování a rozdělávání ohňů mimo ATC.
- Min.financí ČR zasílá dopis o prominutí odvodu a penále za nedodržení ukazatelů při stavbě rybníčku ve Svatoňovicích.
- S majiteli Pizzerie U Marušky v Radvánovicích se jednalo o parkování podél silnice I/35

OR - 1.9.2003
  - Krajský úřad Lbc odbor dopravy žádá o zaslání připomínek ke stávajícím jízdním řádům veřejné vnitrostátní linkové osobní dopravy
  - v obecní kronice chybí fotografie staré zastávky Českých drah v Sedmihorkách a bývalé hospody Hrůšových v Sedmihorkách . OÚ se obrací na občany s žádostí o případné poskytnutí těchto archivních materiálů.

OR - 29.9.2003
  - MěÚ Turnov odbor životního prostředí zasílá pro obec rozhodnutí na jednorázový odvod za vynětí ze zemědělského půdního fondu pro stavbu sportovního areálu Sedmihorky - odvod činí 217.471.- Kč
  - SBD Turnov dává obci na vědomí výpověď nájemních smluv, mimo jiné i na ppč. 630/3 a 630/9 u bytovky čp.77 Radvánovice, je zde umístěna splašková stanice obce, obec má zájem tyto pozemky odkoupit.
  - pan Mikulášek oznámil obci a majitelům firem v areálu Hořensko, že v horizontu dvou let uzavře komunikaci, která vede středem areálu, s tím, že si každý zajistí řešení přístupu ke svým objektům. Problém byl konzultován
s právníkem.
  - pí.Plašilová, Turnov majitelka čp.39 Roudný, žádá o vyjádření ke stavbě plotu na ppč.655, který sousedí s obecní cestou, tento pozemek je majetek p.Kvapila
  - dne 19.9.2003 byla provedena kontrola skládek na území obce, nepořádek byl zjištěn v Lázních Sedmihorky, firma OREA obdržela dopis
  - s firmou Ekokom Pha je uzavřena smlouva na separovaný sběr, obec placena dle množství vytříděného odpadu a počtu obyvatel

OR - 27.10.2003
  - sběr nebezpečných odpadů proběhne v obci 15.11.2003
  - rada projednala výsledek kontroly provedené v ubytovacích zařízeních soukromých obyvatelů, úroveň evidence ubytovaných je v některých případech nekvalitní, neprůkazná, OÚ zajistí jednotné ubytovací knihy s očíslovanými stránkami a v průběhu letní sezóny 2004 budou opět provedeny kontroly.

3/ rozpočtové změny
Tyto změny přečetl ing. Havrda

           Plnění rozpočtu k 31.10.2003

příjmy rozpočet     9.883.006.- Kč plnění 9.415.617.- Kč    (95%)
výdaje rozpočet  12.175.006.- Kč plnění 9.248.896.- Kč    (76%)

Projednány rozpočtové změny - viz. příloha zápisu

bod č.4 byl přesunut na jednání jako předposlední


5/ informace o probíhajících akcích, prodej majetku v ATC Sedmihorky, odkoupení čp.7 Karlovice

     Paní starostka informovala o probíhajících akcích:
  - probíhají dokončovací práce na Bažantníku, dělá se vypouštěcí zařízení, betonáž , obložení pískovcem
  - provádí se rekonstrukce pošty v Radvánovicích - vnitřní opravy, natření venkovní omítky
  - u prodejny v Radvánovicích se provádí prodloužení verandy
  - pí. Hejduková, Radvánovice věnovala obci 69 m2 pozemků naproti obchodu, aby zde mohla být rozšířena parkovací plocha
  - ČD uvolní peníze na vybudování světelných výstražných znamení u přejezdu v Sedmihorkách i Radvánovicích
  - Obec Karlovice je součástí Mikroregionu Český ráj, uvolnila 20 tis. jako příspěvek na zakoupení sekačky, která bude sloužit všem obcím pro sekání příkopů, bude umístěna v Sobotce
  - prodej majetku v ATC Sedmihorky - obec zde vlastní 53 chatiček, které zde byly postaveny v r. 1989, jsou dřevěné, znalecká cena chatičky se pohybuje v rozmezí 40-50 tis, p. Rákosník nemá zájem o odkoupení, neboť se bojí hygieny, chatičky nebudou údajně vyhovovat normám EU
  - rybník Bažantník koupila obec v r. 1999 za 1.100 tis, v r.2003 do odbahnění a dalších úprav rybníka obec investovala 1.372 tis korun.
 
      Diskuse:
  - je třeba zvýšit nájem p. Rákosníkovi
  - ing.Havrda - cesta k ATC je veřejná, neboť má více vlastníků, jednání o zvýšení nájmu není jednoduché,
  - p. Kabeláč - třeba jsou chatičky v pořádku ,
  - pí. Padrůňková - upravit vnitřek chatiček,
  - pí. Špačková - pronájem rybníka p.Rákosníkovi,
  - pí. Vítková - byl rybník někdy vyčištěn,
  - pí. Špačková - před 30 lety byl vybagrován, parcelní plocha je větší než je vodní hladina,ale pláž u ATC není součástí rybníka,
  - p.Kabeláč - proč nechce chatičky koupit
  - pí. Špačková - bojí se rizika chatky nemusí vyhovovat normám EU, Rákosníkovi jsou v ATC majiteli 60% pozemků, 40% mají další vlastníci
 
  - prodej čp. 7 Karlovice - Pabiškova hospoda
 
  - 3.10.2003 proběhla na žádost občanů schůzka ohledně prodeje hospody p. Vlachovi a manželům Sivákovým, obec nemůže zasahovat do majetko- právních vztahů mezi občany, každý majitel si může se svým objektem udělat co chce.
Kupní smlouva je předložena na KÚ Semily a v nejbližší době bude proveden její vklad. Teprve po vložení bude možno provést další postupný krok - nemovitost od nových majitelů odkoupit. P. Vlach má plnou moc zastupovat manželé Sivákovi.
OÚ může z rozpočtu uvolnit na koupi domu 100 tis, do dnešního dne dali občané dohromady dalších 20 tis Kč.
 
    Diskuse:
  - pí.Padrůňková - co s tím, za 300 tis neprovede nikdo ani zbourání
  - p.Brožek - diskuse co s tím?, nemá v současné době cenu, buď chceme dům, pak je nutné rozhodnout o koupi,
  - p. Kabeláč - obec dá 100 tis a občané 200 tis to je nepoměr,
  - ing.Havrda - v jiných obcích občané sami obdobné problémy řeší koupí nemovitosti, obce do věci nezasahují
  - p.Brožek - v Mukařově byl stejný problém, občané vybrali 400 tis, tam se za to lidé vzali,
  - ing. Havrda - obec dům koupí, co bude s dalšími chalupami, které jsou na prodej
  - p.Šafář - je třeba řešit, kdo to koupí, pak teprve co s tím
  - p. Kabeláč - i přes předešlé argumenty by obec měla přispět více
  - ing.Havrda - obec dá 100 tis + zodpovědnost za to co s tím v budoucnu, obec na tom nevydělá, občané sbírkou musí zajistit zbývají část obnosu tj.200 tis,
  - pí.Zajíčková - je ochotna dát 50 tis na odkoupení nemovitostí, chce být podílníkem kupní smlouvy
  - p.Šafář - kdo obejde lidi, zajistí sbírku, občané si musí určit svého zástupce
  - ing.Havrda - je potřeba schválit další postup, dají-li se peníze formou sbírky dohromady nezáleží na obci - zde musí iniciativa vyjít od občanů. Obec dá 100 tis Kč a zastřeší koupi nemovitostí se všemi důsledky
  - pí.Šimánková - každý ať informuje o sbírce ve svém okolí
 
    Hlasování:
    Kdo je pro, aby se obec podílela na koupi domu čp. 7 Karlovice částkou 100 tis. Kč z rozpočtu obce
    13 pro 2 zdrželi se 0 proti
 
    Podaří-li se sbírka, tj občané shromáždí 200 tis. Kč - obce zastřeší koupi nemovitosti a rozhodne co v budoucnu s domem čp.7 v Karlovicích.
    15 pro 0 zdrželi se 0 proti
 
    Nyní záleží na občanech vyberou-li mezi sebou 200tis!!

6/ Diskuse

- pí.Špačková - nikdo nám neodpověděl ke stavbě silnice I/35, lidé dali připomínky, nikomu nebylo z Libereckého kraje zatím odpovězeno, zainteresované úřady pracují na zapracování připomínek do konceptu
- obec je součástí Mikroregionu Český ráj (mikroregion tvořilo 12 obcí, připojily se další Dobšín, Branžež, Kněžmost)- sídlo na Vyskři, je nutné schválit přijetí nových členů,
- turistické autobusy, letos bylo přepraveno 24 tis osob + kola, kraj tuto iniciativu podporuje, bude se v ní pokračovat i v r.2004
- v Sedmihorkách za Dlaskovými se bude kácet les, ten je již 20 let určen k vykácení, bude vysázen nový
- p.Šafář - čí je pozemek, kde bývala hasičská zbrojnice v Sedmihorkách
- pí.Špačková - pozemek je pozemkového fondu, chodník a kanalizace je obecní v místech, kde p.Mikulášek chce vybudovat výjezd na hlavní silnici
- p.Machačný - obec by měla být kategoricky proti schválení výjezdu
- p.Brožek - kauza ATC - udělat výjezdní zasedání, podívat se na chatičky, popřípadě i se statikem
- p.Brožek - rybník Bažantník, toto byla investice, rybník je pro ATC strategický, neboť ho potřebuje, udělat nájemní smlouvu s p. Rákosníkem,
- pí.Špačková - je na prodej domek p. Hajného na Roudném
- pí.Špačková - dne 28.2.2003 bylo rozhodnuto o prodeji obecních pozemků v Radvánovicích - manželé Špačkovi 27 m2 a manželé Šálkovi 233 m2 byla určena cen 20-Kč/m2 je tato cena dostačující nebo je jiný návrh
 
  Jiný návrh není.
 
  Hlasování pro prodej za tuto cenu: 14 pro 1 zdržel se 0 proti

4/ obecní znak a prapor - schválení
Zastupitelé budou vycházet z návrhů p. Kasíka
ing.Havrda - navrhl tajné hlasování - znak i prapor, který dostane více než 8 hlasů je schválen
- návrhová komise (p.Šimánková, p.Drahoňovský) bude počítat hlasy

 ZNAK  
 Znak č.2  9 hlasů
 Znak č.4  4 hlasy
 Znak č.1  1 hlas
   1 hlas neplatný - zdržel se

 PRAPOR 1.kolo  
 Prapor č.4  5 hlasů
 Prapor č.3  4 hlasy
 Prapor č.2  3 hlasy
   3 hlasy neplatné - zdržel se

 2.kolo kam postoupily návrhy praporů č.4 a č.3
  
 Prapor č.4  10 hlasů
 Prapor č.3  3 hlasy
   2 hlasy neplatné - zdržel se

Byly schváleny obecní symboly ZNAK Č. 2 A PRAPOR Č. 4

7/ Usnesení

Návrh usnesení z 5.zasedání obecního zastupitelstva přečetla p.Šimánková.

Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel 0

Návrh usnesení byl přijat a schválen 15 členy obecního zastupitelstva.

Závěr obecního zastupitelstva v Karlovicích provedla starostka pí. Špačková.
Zasedání OZ skončeno ve 22,30 hod.

zapsala J.Vítková
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 31.10.2003
starostka obce Karlovice

 

| Hlavní stránka | Úvod |