Usnesení

ze 6. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 4.prosince 2003 v Karlovicích.

Zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje :
1/ odprodej STL plynovodů v osadách Karlovice a Sedmihorky, celkem 4.783 m za cenu Kč 1.249.000,- s tím, že starostka je oprávněna k podpisu kupní smlouvy.
2/ obecní vyhlášky s účinností od 1.1.2004
- vyhláška o místním poplatku ze psů
- vyhláška o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
- vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
- vyhlášku o místním poplatku ze vstupného
- vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
- vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/ Obec Karlovice uhradí obci Hrubá Skála částku Kč 30.556.- za neinvestiční náklady za žáky v MŠ za 1 pololetí r. 2003

b/ bere na vědomí :
1/ všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
2/ zprávu o činnosti obecní rady
3/ informaci o případném založení s.r.o. se 100% účastí obce

c/ ukládá :
1/ obecní radě a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky a podněty zaznamenané v zápise
2/ na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva projednat příslušné smlouvy s majiteli Autocampu Sedmihorky :
- nájemní smlouvy chatky ATC
- nájemní smlouva rybník Bažantník
- smlouva o smlouvě budoucí o prodeji rybníka Bažantník

podpisy :


Zápis

ze 6. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 4.prosince 2003 v Karlovicích.

Zasedání obecního zastupitelstva řídila starostka pí. Špačková.

Kontrolou prezenční listiny je zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů obecního zastupitelstva, dva jsou omluveni

Pro jednání byl předložen tento program:
1/ úvod
2/ zpráva o činnosti obecní rady
3/ projednání a schválení kupní smlouvy s Východočeskou plynárenskou
4/ projednání a schválení nových obecních vyhlášek (poplatek ze psů, poplatek z rekreačního pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj) - změna zákona o poplatcích od 1.1.2004
5/ návrh vypořádání majetkových vztahů v ATC Sedmihorky (chatky, rybník)
6/ rozpočtové změny
7/ diskuse
8/ závěr

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí.Kukeňová, pí.Hlubučková
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli pověřeni: pí.Richterová, p.Prokopec
Zapisovatelkou dnešního jednání je pověřena pí.Vítková.

K předloženým návrhům neměl nikdo připomínku a ani nikdo z členů obecního zastupitelstva nepožadoval jeho doplnění.
Program jednání byl odsouhlasen 13 hlasy.

Kontrola usnesení z minulého jednání: usnesením z 31.10.2003 nebyly uloženy žádné úkoly.

1/ úvod
Byli přivítáni zastupitelé a všichni přítomní občané obce.

2/ zpráva o činnosti obecní rady

OR 1.12.2003
-
Severočeské komunální služby Jbc n.N. zaslaly ceník služeb na rok 2004, OÚ vzhledem ke skutečně vynaloženým nákladům zvýší cenu na 50,-Kč tj. o 10,-Kč na občana za velkoobjemový odpad, kde došlo k navýšení cen na skládce
-
Liberecký kraj, resort dopravy zaslal k podpisu smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2004, tak jako v předchozích letech i v roce 2004 bude obec na tuto čin nost přispívat částkou ve výši 90,-Kč za rok na trvale přihlášeného občana obce
-
Vč.plynárenská HK nabízí možnost odkoupení plynárenského zařízení na území obce. Jedná se o rozvody v osadách Karlovice a Sedmihorky. Rada s odprodejem souhlasí, záležitost musí schválit obecní zastupitelstvo
-
OÚ Hrubá Skála podala vyúčtování neinvestičních nákladů spojených s provozováním základní a mateřské školy v Doubravicích a zároveň žádá o příspěvek na žáky v MŠ, kde náklady v I.pololetí r. 2003 činily 30.566,-Kč. Na jedno dítě by příspěvek obce činil 4.701,-Kč
Rada rozhodnutí o příspěvku odkládá na další jednání, neboť z vyúčtování není jasná výše školkovného za dítě
-
Je projednáno napojení internetu do knihovny, byl získán grant. P.Luhan oznámil ukončení své činnosti ve funkci knihovníka
-

Rada projednala zvýšení nájemného za 53 chat v ATC Sedmihorky od 1.1.2004 o 20.000,-Kč za rok, navrhne zastupitelstvu stanovit nájemné za Bažantník a splácení vynaložených investic na nákup a odbahnění

3/projednání a schválení kupní smlouvy s Vč.plynárenskou

VČP nabídla odkup plynárenského rozvodného zařízení za 1.249.000,-Kč.Cena je stanovena dle počtu přípojek, m3 - odběr velko a malo odběratelé.
V současné době je uzavřena nájemní smlouva na provozování . Jedná se o odprodej přivaděče od rybníka do Přáslavic, rozvody v osadách Karlovice a Sedmihorky a samostatná větev Hořensko. Do roku 2013 by byla pozastavena splátka ve výši 161.000,-Kč (blokace vlastnictví).

p.Kabeláč - proč chtějí toto zařízení odkoupit, nebude to mít vliv na cenu plynu
pí.Špačková - mají dobrý HV, cena plynu je daná
p.Macháček - přijdou peníze na účet a budou se moci použít
pí.Špačková - ano
pí.Padrůňková - na Roudném není dosud zlikvidována stará stanice

Hlasování o prodeji:    pro 13    zdržel 0    proti 0

4/ projednání a schválení nových obecních vyhlášek

ing. Havrda přečetl obecně závazné vyhlášky platné od roku 2004.
Jedná se o :
obecně závazná vyhláška č.2/2003 - o místním poplatku ze psů
obecně závazná vyhláška č.3/2003 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
obecně závazná vyhláška č.4/2003 - o místním poplatku z ubytovací kapacity
obecně závazná vyhláška č.5/2003 - o místním poplatku ze vstupného
obecně závazná vyhláška č.6/2003 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
obecně závazná vyhláška č.7/2003 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

K předloženým návrhům neměl nikdo z členů OZ připomínek.

Hlasování o schválení nových obecně závazných vyhlášek:    pro 13    zdržel 0    proti 0

5/návrh vypořádání majetkových vztahů v ATC Sedmihorky

pí. Špačková - roční nájem z 53 chat v ATC Sedmihorky je z r. 1999 100.000,-Kč. Úprava byla provedena v roce 2002 - zvýšení na 130.000,-Kč. Rada navrhuje, aby nájemné v roce 2004 bylo zvýšeno na Kč 150.000,-. Dále rada navrhuje, aby bylo stanovené nájemné za umožnění přístupu do rybníka Bažantník, bez omezení pro ATC Sedmihorky na 30.000,-Kč ročně. Rybáři platí 20.000,-Kč. Rada navrhuje, aby p.Rákosníkovi byl předložen návrh na úhradu rybníka Bažantník s tím, že tento majetek by mohl být splácen po dobu 10 - 15 let. Byla by uzavřena smlouva s výhradou vlastnictví, tj. do doby splacení by byl rybník i nadále obecní, bylo by z něho placeno výše uvedené nájemné. V kupní smlouvě by mělo být zakotveno předkupní právo pro obec v případě dalšího prodeje.
Kupní cena byla 1.100.000,-, rekonstrukce stála 1.700.000,-Kč, + státní dotace 3.014.200,-.

Ing.Havrda - p.Rákosník nemá zájem o odkoupení chatek,
pí.Špačková - OÚ dostává ročně 800 tis z rekreačního pobytu v ATC
p.Kabeláč - dát p.Rákosníkovi písemnou nabídku na pronájem chatek a rybníka společně
pí.Špačková - chatičky jsou na pozemcích p. Rákosníka i jiných majitelů
pí. Padrůňková - spojit prodej rybníka a chatek
p.Brožek - projednat s majiteli ATC, kupní smlouvu v výhradou vlastnictví - rybník + chatky, popř.nové nájemní smlouvy nar.2004

6/ rozpočtové změny

pí.Špačková - na Pabiškovu hospodu je od občanů vybráno Kč 151.000,-, smlouva o převodu je na KÚ Semily, převod je pozastaven, neboť se zjišťuje dědictví. Výše uvedenou částku je nutné zahrnout do rozpočtu obce. Sbírka nadále pokračuje.
OÚ Hrubá Skála zaslalo žádost na úhradu neinvestičních nákladů na školku za 1.pol. r.2003 ve výši 30.556,-Kč. Žádost již projednávala OR s tím, že nebylo známo kolik činí školkovné. Nyní je již tato částka známa - činí Kč 100,- měsíčně za dítě + strava.
Obec uhradí za I.pol. r.2003 částku ve výši 30.556,-Kč s tím, že příští rok nebude obec platit za jedno dítě 4.701,-Kč, ale je potřeba, aby bylo zvýšeno školkovné.

Hlasování - úhrada nákladů za školku    pro 13    zdržel 0    proti 0

7/ diskuse
pí.Špačková - po dokončení sportovního areálu se část ve které bude umístěn bowling s občerstvením nabídne jako celek do pronájmu.
Zastupitelstvo je informováno o možnosti založit s.r.o. se 100% účastí obce. Založení s.r.o je doporučováno i finančním poradcem ing. Kosem, který zpracovává finanční analýzu.
Založení s.r.o. je podmíněno vkladem 200.000,-Kč nebo může být vložen majetek, u notářky je učiněno zakladatelské prohlášení, které podepisují členové rady. Musí být známo jméno společnosti, jednatel, sídlo. Jednatel musí mít čistý rejstřík trestů a nesmí mít závazky vůči finančnímu úřadu.
pí.Kukeňová - hasičská zbrojnice na Roudném není dosud vyklizena,
pí.Špačková - dne 13.12.2003 se koná v místním kostele vánoční koncert

8/ usnesení

Návrh usnesení ze 6.zasedání obecního zastupitelstva přečetla pí.Hlubučková.
Hlasování:    pro 13    zdržel 0    proti 0
Návrh usnesení byl přijat a schválen 13 členy obecního zastupitelstva.
Závěr obecního zastupitelstva provedla pí.Špačková.
OZ skončeno ve 21,30 hod.

zapsala J.Vítková
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 4.12.2003
starostka obce Karlovice
| Hlavní stránka | Úvod |