Usnesení

ze 3. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 16.května 2003 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :

1/ zprávu o činnosti obecní rady
2/ zprávu o výsledku kontroly obce za rok 2002 provedenou Libereckým krajem
dne 24.3.2003

3/ změny užívání pozemků v lokalitě Svatoňovice - Kozice, žadatelka paní Miluše
Špinková, Mašov

4/ přijetí daru - pozemků od TJ JZD Sedmihorky viz. výpis z listu vlastnictví č.780
5/ smlouvu č. 20230231 se Státním fondem životního prostředí Praha a
zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy na dotaci na akci
"Obnova rybníka Bažantník Karlovice"

6/ přijetí úvěru na stavbu sportovního areálu Sedmihorky, fotbalových šaten ve
výši 20.000 000.- Kč

b/ b e r e   n a   v ě d o m í :

1/ všeobecné informace
2/ připomínky a náměty přednesené a zaznamenané v zápise
3/ symboly obce, znak a prapor dle návrhu heraldika pana Stanislava Kasíka,
Roudnice nad Labem

c/ u k l á d á :

1/ radě obce a starostce projednat a zabezpečit řešení připomínek a námětů obsažených v zápise, pokud nebyly vyřízeny během zasedání, s termínem na dalším zasedání obecního zastupitelstva

podpisy :


Zápis

ze 3. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 16.května 2003 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva řídila starostka p. Špačková.

Kontrolou presenční listiny zjištěno, že je přítomno 10 zvolených členů obecního zastupitelstva obce Karlovice, omluveni jsou p.Tulach, p.Padrůňková, p. Machačný, p.Richterová, neomluven p. Šafář.
Zároveň je také přítomen p. Kasík - navrhovatel obecního praporu a znaku

Pro jednání byl předložen následující program:
1/ úvod
2/ zpráva o činnosti obecní rady
3/ symboly obce (znak, prapor)
4/ zpráva o výsledku kontroly obce za rok 2002
5/ fotbalové šatny
6/ změny užívání pozemků, projednávání konceptu územního plánu Libereckého kraje a další
záležitosti
7/ diskuse
8/ usnesení, závěr

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel 0
Program schválen bez připomínek.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p.Šimánková, p. Kukeňová
Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání byli určeni: p. Brožek, p. Drahoňovský.
Zapisovatelem dnešního jednání je pověřena p.Vítková.

K předloženým návrhům nebylo připomínek.

1/ Úvod
Paní starostka přivítala p. Kasíka, který navrhoval znaky a prapory pro obec a zároveň mu předala slovo.

3/ Symboly obce
Pan Kasík informoval přítomné o vzniku znaků, které vycházejí z tradice heraldiky a jsou zařazeny do kategorií. Jedná se o kategorie - znaky mluvící, dle vrchností, geografické polohy, převažujícího zaměstnání, dle události, která měla vliv na vznik města. Zároveň nám přednesl historii o Karlovicích a jeho okolí. Karlovice se skládají z 5 částí - Svatoňovice, Karlovice, Radvánovice, Roudný, Sedmihorky. Kostel sv. Jiří - patron rytířů . Poté pohovořil o jednotlivých navrhovaných znacích.
Dotazy: p.Špačková - kdyby místo 3 klasů (znak č.6) bylo klasů 5 - jako 5 obcí - je to možné
p. Drahoňovský - u znaku č. 2 ztvárnit skály, spodní špičky zaoblit - lze udělat

2/ Zpráva o činnosti obecní rady
Paní starostka přednesla zprávu o činnosti obecní rady od posledního obecního zastupitelstva (28.2.2003) /viz.příloha/

4/ Zpráva o výsledku kontroly obce za rok 2002
Kontrolu provedl na OÚ dne 24.3.2003 kontrolní úřad Libereckého kraje - nebyly zjištěny žádné nedostatky

5/ Fotbalové šatny
Je vydáno stavební povolení. Nyní je vypsáno výběrové řízení na stavbu . Do 18.6.2003 budou odevzdány nabídky a bude vybrána nejlepší. Stavba by měla být zahájena v průběhu června 2003.
Obec o tuto stavbu usiluje již od roku 2000 a teprve nyní je vše vyřízeno.
Bylo již také předběžné jednání o úvěru. KB i ČS nabízí stejné podmínky a výše úrokových sazeb.
Ing. Havrda - obec by mohla splácet úvěr až do výše 3 mil ročně
p.Špačková - šatny je nutné postavit, neboť situace je neúnosná, ještě na letošní rok byla udělena výjimka, jestli nebudou šatny do příštího jara hotovy, bude zde muset fotbal skončit a to by nebylo dobré, neboť zde nyní probíhá nábor žáků.

6/ Změny užívání pozemků
p. Miluše Špinková,Mašov žádá o projednání a schválení změny užívání pozemků v lokalitě Svatoňovice-Kozice , v tomto místě by se jednalo o stavbu 4 rodinných domků. Rada vzala tuto žádost na vědomí, obec se nebude podílet na výstavbě inženýrských sítí.
Na tyto pozemky navazují pozemky p. Vrabce ze Svatoňovic (p.pč 103), tento pozemek nabízí v realitní kanceláři na stavbu rodinných domků

TJ JZD Sedmihorky vlastní také pozemky v této lokalitě a nabízí je jako dar obci.Rada s darem souhlasí.

Koncept územního plánu Libereckého kraje

Tento koncept bude veřejně projednáván dne 19.6.2003 v Městském kině Turnov. Na středu dne 21.5.2003 ve 14 hod jsme objednání na MěÚ Semily, kde bude možné nahlédnout do dokumentů týkajících se výstavby nové silnice.
Obec by se také měla držet původního stanoviska ze dne 13.2.2003

Byl zaslán dopis na Správu a údržbu silnic Turnov ohledně opravy silnice Radvánovice Roudný. Obec obdržela dopis z Libereckého kraje, že tato silnice nesplňuje parametry pro silnice 2. ani 3. třídy. Kraje se budou snažit převést tyto silnice do vlastnictví obcí.
Údržba silnic Turnov zatím nemá potvrzenou obalovačku na tento rok, a proto zatím nemůže být ani provedena velkoplošná vysprávka stávajících děr.

Železniční přejezd - Hrubá Skála - byli se zde podívat z ČD Liberec, oprava tohoto přejezdu se bude řešit ve spolupráci se správou silnic. Tento přejezd je nutno opravit řádně. OÚ Karlovice vyvolá jednání.

Údržba pozemků - toto je povinností vlastníků !

Odbahnění Bažantníku - rybník je odbahněn, chybí pouze výpustné zařízení. Některým lidem se nelíbí, že byly pokáceny stromy podél silnice, tyto stromy zde nebyly. Zásah byl schválen CHKO, Min. životního prostředí. Je také sepsána smlouva na dotaci na odbahnění tohoto rybníka.

7/Diskuse
Nyní zde vystoupili aktivisté proti stavbě nové silnice - za Turnov p.Kunetka, Mgr. Pokorná, pí.Kovaříková za občanské sdružení Ktová. Občanské sdružení "S drakem rval se Michael" roznášelo mezi chalupáře stanovisko k výstavbě nové silnice. Autoři petice prý mají 100 podpisů od občanů obce Karlovice.
p.Brožek - jižní varianta je líbivá, ale nám zde vůbec nic neřeší, tato silnice zde již měla být dávno postavená. Stavba vždy někoho postihne, stavbu by měl zvážit odborník ne lobisté a laikové, toto je nutné řešit.
Mgr. Pokorná - jestliže se bude stavět nová silnice, nedá se nic na opravu této staré stávající silnice,
p. Kovaříková - nesouhlasíme, aby Českým rájem vedla tato dálnice směr Německo-Istanbul, takovouto silnici zde nepotřebujeme.Naopak obce jižní varianty by tuto silnici uvítaly.Liberecký kraj ale tvrdí, že je potřeba severní koridor. MěÚ Rovensko p.Tr. také nesouhlasí s výstavbou v Českém ráji.
p.Špačková - Rovensko stávající silnice neovlivňuje
p.Drahoňovský - je třeba posoudit S i J variantu,
p.Špačková - obec Radostná - nestaví se odmítavě k S variantě, ale s nimi nikdo nejedná
p.Jakubcová - pokud se zde postaví takováto dálnice, bude zde ohromný provoz, je potřeba také opravit stávající komunikaci
p.Špačková - je problém opravit úsek Sedmihorky-Turnov, neboť není možnost kudy vést objížďku
p.Bernat - budu neustále bojovat proti stavbě nové silnice
p.Erbanová - je-li J varianta bezproblémová, není co řešit
p.Brožek - nikdo nejsme odborník, toto je pouze nátlak na lidi, o tom kde to povede, ať rozhodnou odborníci
p.Tausigová - jsem pro zachování Českého ráje, a ne abych se z Trosek dívala na dálnici,
ing.Havrda - jste pro UNESCO - to prospěje, větší příliv turistů, to Českému ráji pouze uškodí,
p.Bernat - toto vše je zrůdný projekt, jsem absolutní odpůrce

Diskuse členů obecního zastupitelstva

p.Ruček - kontejnery na PET lahve jsou úplně plné, není možné přidat ještě jeden kontejner nebo ho umístit někam jinam, neboť do tohoto vozí také lahve lidé z Hrubé Skály, je to zde čím dál horší
p.Špačková - na Roudném zatím nejsou, je toto urgováno, ale bohužel ještě je nedodali
p.Prokopec - poděkoval OÚ za vybrání rybníku v dolních Radvánovicích
p.Špačková - opět se hází popel do potůčku a tato voda teče do rybníka
p.Brožek - vypuštění raků na Bažantník
p.Špačková - na podzim se rybník vypustí, naveze se makadam, osází
                   - p. Rakosník (spolumajitel kempu) rozšiřuje si cestu v kempu, nelze si tam dělat
vše dle svého
p.Šonský -za domem si manželé Paříkovi z Borku chtějí pronajmout pole na umístění 3 ks mobilních buněk,
p.Špačková - vyvolá se s nimi jednání
p.Ruček - bude ČD zvyšovat provoz na stávající trase?
p.Štefko - výhled - tato trasa LB-Tu-HK je preferovaná, ale je to otázka 20 let
p.Špačková - informovala o stavu účtů k 10.5.2003
- BÚ KB 689 393,10 Kč
- ČSOB 2 291 365,06 Kč
- soc.f. 4 050,15
ing. Havrda - dávat si pozor na pohyb cizích občanů v obci, krádeže
p.Špačková - na silu Roudný se bude montovat vysílač - bude možnost připojení na internet 24 hod denně
p.Špačková - v Radvánovicích bylo do kontejneru odloženo 29 ks pneumatik i s diskama - p.Kamenský Hnanice, naplnil všechny kontejnery v obci
p.Erbanová - bude se kácet les za Dlaskovými, osazovat novými stromky
p.Špačková - bude, zasadí se nové stromky

Změna užívání pozemků p. Špinková

Pro 10 proti 0 zdržel 0

Přijetí daru od TJ Sedmihorky

Pro 10 proti 0 zdržel 0

Podpis smlouvy na dotaci akce "Obnova rybníka Bažantník", zmocnění p.starostky

Pro 10 proti 0 zdržel 0

8/ Usnesení
Návrh usnesení z 3. zasedání obecního zastupitelstva přečetla p.Kukeňová.

Návrh usnesení byl přijat a schválen 10 členy obecního zastupitelstva.
Pro 10 proti 0 zdržel 0

Závěr obecního zastupitelstva v Karlovicích provedla starostka p.Špačková.
Zasedání OZ skončeno ve 23,10 hod.

zapsala J.Vítková
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 16.5.2003
starostka obce Karlovice

| Hlavní stránka | Úvod |