Usnesení

ze 4. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11.července 2003 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :

1/ zprávu o činnosti obecní rady
2/ stanovisko obce ke Konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje, které je nedílnou součástí zápisu obecního zastupitelstva
3/ vyhlášku obce 01/2003 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
4/ přidělení bytu č. 10 v DPS Radvánovice dle žádostí
5/ cenu vody v osadě Radvánovice na Kč 18,40 za m3
6/ odkoupení pozemků v osadě Radvánovice od pana Františka Trakala Doubravice a spolumajitelky paní Marie Porupkové, Velá Bíteš v celkové výměře 7380 m2za Kč 20,- za m2, tj. Kč 147.600,-

b/ b e r e   n a   v ě d o m í :

1/ všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
2/ připomínky a náměty přednesené a zaznamenané v zápise

c/ u k l á d á :

1/ radě obce a starostce projednat a zabezpečit řešení připomínek a námětů obsažených v zápise, pokud nebyly vyřízeny během zasedání, s termínem na dalším zasedání obecního zastupitelstva

podpisy :


Zápis

ze 4. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11.července 2003 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva řídila starostka p. Špačková.

Kontrolou prezenční listiny je zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů obecního zastupitelstva obce Karlovice, omluveni jsou paní Šimánková a pan Ruček.

Pro jednání byl předložen tento program:
1/ úvod
2/ zpráva o činnosti obecní rady
3/ symboly obce (znak, prapor)
4/ stanovisko obce ke Konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje
5/ vyhláška obce o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
6/ sportovní areál Sedmihorky
7/ rozhodnutí o bytu č. 10 v DPS Radvánovice
8/ stanovení ceny vody v Radvánovicích
9/ diskuse
10/ závěr

Paní starostka přednesla návrh, aby bylo změněno pořadí projednávaných bodů, po zprávě OR projednat bod č.4 , bod č. 3 přesunout za bod 8 a program jednání doplnit o bod
11/ odkup pozemků od p.Trakala a p. Porupkové

Hlasování: pro 13    proti 0    zdržel 0
Program s touto změnou byl schválen bez připomínek.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Tulach, p.Prokopec
Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání byli určeni p. Šafář, pí. Richterová
Zapisovatelkou dnešního jednání je pověřena pí. Vítková.

K předloženým návrhům neměl nikdo připomínku.

1/Úvod
Byli přivítání všichni přítomní občané obce a hosté.

2/ Zpráva o činnosti obecní rady
- paní starostka přednesla zprávu o činnosti obecní rady za období od posledního zastupitelstva (16.5.2003) viz příloha

4/ stanovisko obce ke Konceptu územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje

30.1.2003 proběhlo jednání a do 15.2.2003 měly dotčené obce zaslat stanovisko k předloženému návrhu "Prověřovací studie trasy silnice I/35 Turnov - Jičín. Občané byli seznámeni s navrhovanými trasami a na OÚ byla zaslána jejich stanoviska, za osadu Roudný zaslána petice, toto vše bylo zasláno na KÚ Liberec.
Paní starostka přečetla dopis, který OÚ zaslal na KÚ Liberec ohledně studie silnice I/35.

Ve čtvrtek dne 19. června 2003 proběhlo v sále Městského kina v Turnově veřejné projednání Konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje.
V termínu do 30 dnů ode dne uvedeného veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených konceptem řešení územního plánu mohou v téže lhůtě podávat námitky.

Poté nastala diskuse.
p.Špačková - informovala o jednání, které proběhlo na OÚ s odborníky na dopravu, řešení stávající dopravní situace v obci ( je možné vybudovat dělící pruhy, stávající pruhy zúžit, tím donutit řidiče ke zpomalení,…)
p.Špačková - i ve stanovisku k prověřovací studii byly zaslány připomínky.
p.Erbanová - zalesnění, zjistit kolik m zalesnění se udělá
                   - provádí se vykupování pozemků? Toto není pravda !
p.Jakubcová - všeobecně se přistoupilo k severní variantě
                    - je třeba projednat rekonstrukci stávající silnice
                    - projednat jižní variantu, maximálně tlačit silnici směrem na J, S jen nedopadne-li jižní varianta, Nebylo dostatečně zdůrazněno , že se jedná o silnici multimodální
p.Špačková - toto je jen odbočka nazývaná "Tina",
p.Sova - dne 13.2. byly na OÚ předány podpisy z osady Roudný, tyto nesouhlasy použít jako vyjádření k tomuto stanovisku, když lidé jednou napsali ne, proč mají znova psát stanovisko,je třeba stále nesouhlasit, (83 občanů je proti)
ing. Havrda - obec má 700 obyvatel, 83 bylo proti, další jsou třeba pro, ostatní se nevyjádřili,
p.Sova - Liberecký a Hradecký kraj mají eminentní zájem, aby zde tato silnice vedla, není možné ničit něco co se nedá vrátit, chcete zničit Český ráj ,
ing. Havrda - v této oblasti není CHKO, prosazuje se, aby byly posouzeny obě varianty , jak J i S, odmítáte S variantu, ale i J by se dotkla lidí
p. Sova - je potřeba využít pravomoci obce a říci rezolutně NE, bude-li J varianta, provoz se zde sníží
ing. Bernat - je třeba tvrdě odmítat varianty A,B,C dokud nebude varianta J, je třeba posoudit ekonomicky i ekologicky variantu S i J
p.Padrůňková - jak se dostat k J variantě, když ji zpracovává Středočeský kraj
ing. Bernat - je třeba upevňovat vztahy krajů,
ing. Šálek - plně podporuji rezolutní NE, je nutné říkat NE do doby než se ostatní kraje dohodnou, je nutné brát ohledy na zájmy občanů
p.Brožek - nelze vyhovět tak, aby byli všichni spokojeni, řešíme zde zájem všech občanů obce, , je nutné, aby všechny varianty posoudili odborníci,
p.Sova - v dopise chybí jednoznačné NE
p. Karadsheh - ať se lidé sami vyjádří, kterou chtějí variantu
p.Sova - nebraňte se tomu NE
p.Rákosník - nejsou žádné seriozní argumenty, chápu, že nynější silnice vadí, ale S trasa stav na této silnici nevyřeší
p.Šafář - myslíte, že obec chce S variantu, ale to není pravda
p.Sova - jsou připomínky ke slohu dopisu
p.Pozdníček - kraj se pokouší o vyřešení stávající neúnosné situace
p.Kareš - tento stav nevyřeší jen silnice, ale i železnice
p:Padrůňková - ČD dráhy jsou dražší než kamionová doprava
p.Pozdníček - toto je 1.stupeň dokumentace, kudy by mohla vést komunikace
p.Padrůňková - ať si každý občan pošle své stanovisko, pak to budou názory občanů
p:Rákosník - proto tady je obec
p.Špačková - dle litery zákona v termínu do 30 dnů ode dne uvedeného veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených konceptem řešení územního plánu mohou v téže lhůtě podávat námitky. Zde je třeba přesně dodržet terminologii /připomínky - námitky/.
ing. Havrda - zastupitelé mohou při formulování stanoviska obce vzít v potaz všechny připomínky občanů, ale obec nemůže suplovat připomínky a námitky občanů a vlastníků
p.Drahoňovský - nyní zde projede 6 - 8 500 aut denně, toto číslo je čím dál vyšší, tuto dopravu je nutné řešit
ing. Havrda - Liberecký kraj nebude řešit J variantu
p.Sova - toto bude řešit ministerstvo dopravy
p.Šafář - ať právník posoudí, je-li správné co jsme napsali
ing. Havrda - navrhuje formulaci stávajícího stanoviska obce nechat posoudit právníkem, a po té o tomto dokumentu znovu jednat
pro 8, proti 4, zdržel 0, (p.Machačný odešel na noční směnu, proto jen 12 hlasů).
Nové zasedání OZ stanoveno na dne 18.7.2003 - jednání jenom ohledně stanoviska obce k jednotlivým variantám RK R35 , zasedání veřejné za přítomnosti právníka
p.Špačková- budou to zbytečně vyhozené peníze
p.Brožek - nevíme co bude právník posuzovat
ing. Bernat - zná stavební zákon, vyřeší, aby námitka byla přijatá
p.Špačková - obec podává pouze stanovisko, obec nemá žádné pozemky
p.Sova - máte pozemky, zastupujete vlastníky
p.Špačková - občan dává námitku, námitky budou projednány, ale nemusí se k nim přihlížet
p.Padrůňková - je nutné rozhodnout - zásadně proti tomu nebo NE
p.Jakubec - proč na webových stránkách obce nejsou žádné názory, vyjádřil jsem se , ale není to zveřejněno,
p.Špačková - žádné nepřišly, u stanoviska p.Jakubce nebylo napsáno, že má být zveřejněno na WWW
p. Pozdníček - chceme být v EU, tento koncept s tím počítá

Vzhledem k tomu, že stále nedochází ke shodě, jak formulovat přesné zadání pro právníka navrhuje ing. Havrda - rozhodnout na dnešním zasedání OZ

ANO - pošle se stanovisko, které bylo předloženo OZ,
NE - přepracuje se stanovisko, napíše se NE, žádná varianta po katastru naší obce

ing. Havrda - navrhuje provést volbu tajným hlasováním
- pro 10, proti 2, zdržel 0,

Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce
Návrhová komise p.Tulach, p. Prokopec - vyhodnotí hlasy, bylo odevzdáno 12 lístků,
p. Prokopec - výsledky hlasování 3 hlasy NE, 9 hlasů ANO pro zaslání původního dopisu, zdržel se 0

p.Špačková - na základě hlasování OZ ruší mimořádné zasedání svolané na 18.7.2003

5/ vyhláška obce o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

aby obec mohla vybírat poplatky, musí být platná vyhláška dle zákona č. 565/1990 Sb.
viz příloha zaslaná všem zastupitelům

Hlasování: pro 12    proti 0    zdržel 0

6/ sportovní areál

p.Špačková - je schválen úvěr , bylo provedeno výběrové řízení, stavbu provede firma BAK, p. Hendrych stavební dozor

7/ byt č.10 po panu Horáčkovi v DPS Radvánovice
p.Špačková - manželka nemá zájem, byt je již několik měsíců prázdný
přicházejí v úvahu dvě varianty - pronájem bytu českým příbuzným p.Horáčka nebo projednat v rámci podaných žádostí
p.Padrůňková - pan Horáček měl nedotknutelné právo, ale tato povinnost již pominula, proto je nutné vybrat z 26 žádostí

Hlasování - pronajmout dle pořadníku pro 11    proti 0    zdržel 1

8/ stanovení ceny vody v Radvánovicích

cena vody v Radvánovicích se nezvedla od roku 2001, nyní je Kč 16,40, za rok 2002 byl zisk 50 tis., ale v tomto roce již byly 3 poruchy , navrhujeme zvednout cenu o Kč 2,--

Hlasování zvýšení ceny vody na Kč 18,40 pro 12    proti 0    zdržel 0

9/ odkoupení pozemků od p.Trakala a p. Porupkové,

p. Trakal a p.Porupková vlastní 73 arů pozemků v Radvánovicích, tyto pozemky by obci prodali, obec je odkoupí za 20,- Kč/m2

Hlasování : pro 12    proti 0     zdržel 0

Ing. Havrda - navrhuje, bod č.3 (symboly obce, znak) přeložit na září

Hlasování : pro 12    proti 0    zdržel 0

10/ Diskuse
p. Kukeňová - kontejnery Roudný,
p. Špačková - zatím je nemají
p.Jakubec - pramen pod hájem v Sedmihorkách - je otevřen, zajistit uzavření
p.Jakubcová - přes vesnici jezdí cisterny - nedodržují rychlost ve vesnici (Věma)
p.Špačková - zmizí polní hnojiště
- na poště v Radvánovicích bude provedena rekonstrukce topení, oprava balkonů
p.Padrůňková- každý vlastník by se měl starat o pozemek před domem, sekání příkopů
p.Špačková - p. Vrabec nemá posekané pozemky, správa silnic nemá peníze na údržby
pozemků
p. Jakubec - rezavé cedule - Roudný, Svatoňovice , nechat natřít
p.Špačková - televize Nova natáčela reportáž o p.Horáčkovi
p.Špačková - je opravena hasičská zbrojnice ve Svatoňovicích
- cesta do Drážek se bude opravovat

11/ Usnesení

Návrh usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva přečetl p. Prokopec

Hlasování: pro 12    proti 0     zdržel 0

Návrh usnesení byl přijat a schválen 12 členy obecního zastupitelstva.

Závěr obecního zastupitelstva v Karlovicích provedla starostka p.Špačková.
Zasedání OZ skončeno ve 23,00 hod.

zapsala J.Vítková
Vlasta Špačková
V Karlovicích dne 16.5.2003
starostka obce Karlovice

| Hlavní stránka | Úvod |