Usnesení

z 19. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice konaného dne 18.řijna 2002 v Přáslavicích

Zasedání obecního zastupitelstva projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje
    1/ zprávu o činnosti obecní rady
    2/ změny v urbanistické studii
       -výstavba zahradního domku,p.p.č. 102/1 ve Svatoňovicích, ing. Jaromír Pekař, Turnov
       -výstavba rodinného domku, p.p.č. 589 v Radvánovicích, Petra Plašilová, Turnov

   3/ prodej pozemkové parcely č. 261/1 ostatní plocha o výměře 292 m2 paní Emilii Fišerové,        Praha za Kč 12.-
   4/ rozpočtové změny k 18.10.2002
   5/ dar obci Předmíř na povodně ve výši 50.000.- Kč
   6/ provozní řád veřejného pohřebiště

c/ bere na vědomí
    1/ všeobecné informace
    2/ připomínky a náměty přednesené a zaznamenané v zápise
    3/ zprávu o plnění rozpočtu k 30.9.2002

d/ ukládá
    1/ radě obce a starostce projednat a zabezpečit řešení připomínek a námětů obsažených v         zápise, pokud nebyly vyřízeny během zasedání, s termínem na dalším zasedání obecního         zastupitelstva

 Podpisy :    Erbanová Soňa , Šimánková Štefánia


Zápis

z 19. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice konaného dne 18.října 2002 v Přáslavicích

1) zahájení: členů přítomno 12, omluven 1, neomluveni 2
                  
zastupitelstvo je usnášeníschopné
ověřovatelé zápisu: p. Brožek, p. Padrůňková
zapisovatelka: p.Syrotiuková
návrhová komise:p. Šimánková, p. Erbanová
Připomínky z minulého zasedání OZ byly vyřízeny

Hlasování probíhalo v tomto pořadí: pro/proti/zdrželi se.

Hlasování 12/0/0

2) zpráva o činnosti obecní rady
rada se sešla 4x a starostka p.Špačková přednesla nejdůležitější body z jednání OR
- VaK Turnov zaslal výsledky rozborů pitné vody v Sedmihorkách
- jednání s dopravním inspektorátem o přemístění přechodu v Sedmihorkách
- v Turnově byl otevřen Domov důchodců Pohoda
- pravidelná zkouška sirén každou 1.středu v měsíci
- SFŽP registruje naši žádost o odbahnění rybníku Bažantník, rybník bude vypuštěn
- pro obec Předmíř, která byla postižena povodní, bylo vybráno 247 726 Kč. 250 000 Kč bylo    zasláno na ověřený účet, zbytek bude předán s darovací smlouvou
- finanční úřad provedl kontrolu financování rybníčků ve Svatoňovicích
- Ministerstvo životního prostředí zaslalo posudky k přeložce silnice Turnov - Jinolice ( rychlostní   dvoupruh )


3) prodej pozemků, změny v urbanistické studii

Paní Emilie Fišerová z Prahy žádá o prodej obecních pozemků, o kterých již bylo jednáno na předcházejícím zastupitelstvu. Jedná se o 292 m2 a znalecká cena je 9,70 Kč.

Zastupitelstvo schválilo 12/0/0 prodej za znaleckou cenu + 20%.

Slečna Petra Plašilová žádá o změnu urbanistické studie na stavební parcelu rodinného domku č. 589 v Radvánovicích.
Majitelka sousedního pozemku paní Ivana Rysová upozorňuje 2.10.2002 na skutečnost, že na pozemek není přístup. Přístup na pozemek je pouze přes pozemek p. Plašilové st.
Parcela byla oplocena, ale nebyla změna urbanistické studie.

Hlasování 13/0/0 ( Dostavil se omluvený zastupitel p. Jakubec ).

Ing. Jaromír Pekař žádá o schválení stavby zahradní chatky na pozemku č. 102/1 v Kozicích - Svatoňovice. 30.9.2002 rada s tímto záměrem souhlasila.
Přístupová cesta vede po soukromých pozemcích. Jeden majitel již dal písemný souhlas.
Inženýrské sítě obec nezajistí.

Hlasování pro změnou urbanistické studie 13/0/0

Firma EUROPENA s.r.o. má zájem na pozemku katastrálního území naší obce vedoucím od rybníku Cihlák k Sekerkovým Loučkám postavit halu 20 x 100 metrů k výrobě betonového zboží. Žádost byla zaslána 4.10.2002. Pozemek je v údolní nivě a je neobdělávaný - louka navazující na potok.
Bude posuzován vliv stavby na životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že není známo stanovisko obce Mírová pod Kozákovem , nebylo o této problematice rozhodnuto.

4) schválení provozního řádu veřejného pohřebiště

Od 1.1.2002 vstoupil v platnost zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a proto se mění provozní řád veřejného pohřebiště.
Odbornou firmou byl zpracován hydrogeologický posudek, na základě kterého byla stanovena OHS Semily tlecí doba, která je 10 let.
Spodní voda je 15 metrů pod terénem hřbitova.
Pokud by hrob nebo hrobka byly otevřeny dříve než uplyne 10 let je nutné schválení hygienickou službou.
Obec nezajišťuje funkci hrobníka.
Provozní řád bude vyvěšen na pohřebišti.

Hlasování 13/0/0

5) zpráva o hospodaření obce v roce 2002, rozpočtové změny

Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.9 2002 přednesl ing. Havrda. V příjmové složce je plnění na 120 % proti rozpočtu.

Rozpočtové změny:
Ve výdajové složce rozpočtu k 18.10.2002 jsou výdaje povýšeny o 3 014 000 Kč a příjmy jsou povýšeny o 2 624 000 Kč.
Rozdíl 390 000 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření za rok 2001. Rozpočtové změny v jednotlivých kapitolách viz. příloha tohoto zápisu

Hlasování 13/0/0

6) Organizační a všeobecné informace

- porucha akumulačních kamen v prodejně v Karlovicích. Urychleně přejít na plynové topení
- obec přispěje částkou z obecního rozpočtu pro obec Předmíř do celkové sumy 330 000.- Kč            Hlasování 13/0/0
- V soutěži Vesnice roku jsme v Libereckém kraji zvítězili a p. starostka Špačková byla pozvána   16.10 2002 na Pražský hrad na setkání s panem prezidentem

7) Diskuse

- stížnost na kvalitu a tlak pitné vody v Radvánovicích
- úvaha o změně přechodu pro chodce v Radvánovicích
- dotaz na platbu za stočné v Radvánovicích - vlastní septik 4 Kč, čistička 8 Kč. Pro občany, kteří    vlastní septik se uvažuje o prokázání nakládání s odpady. Mnozí majitelé nedávají své septiky    vyvážet a znečištění přepadové vody je značné. S tím vzniká i přemnožení potkanů.
- pan Macháček poděkoval jménem fotbalového výboru obci za finanční podporu, díky níž se    podařilo vybudovat drenáže a oplocení na hřišti. Fotbalisté vedou tabulku soutěže a tím    reprezentují obec. Problémem zůstávají fotbalové šatny.
- V Radvánovicích jsou PET láhve mimo sběrnou nádobu - je třeba častější vývoz hlavně v letních    měsících
- paní starostka poděkovala zastupitelům za čtyřletou spolupráci
- Ing. Havrda vyzval všechny přítomné k účasti ve volbách, které se konají 1. a 2. listopadu 2002.
- pan Brožek poděkoval starostce a místostarostovi za práci pro obec a její občany

8) usnesení
   
přednesla paní Erbanová a bylo zastupitelstvem schváleno 13/0/0

19.10.2002                                                              zapsala Hana Syrotiuková

 

| Hlavní stránka | Úvod |