Usnesení

z 1. ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce KARLOVICE ze dne 11. listopadu 2002, konaného v kulturním domě v Přáslavicích

Zasedání obecního zastupitelstva obce Karlovice projednalo předložené zprávy a návrhy a za
I.
schvaluje :
a/ zprávu mandátové komise o výsledku voleb do obecního zastupitelstva a ověření platnosti volby všech patnácti členů obecního zastupitelstva.
II.

zvolilo :
a/ na návrh volební strany a podle § 103 odst. 2/ zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších zákonů
    do funkce starostky obce Karlovice paní Vlastu Špačkovou
b/ na návrh volební strany a podle § 103 odst. 2/ zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších zákonů
    do funkce zástupce starostky obce Karlovice pana ing. Bohuslava Havrdu
c/ dle téhož zákona a na návrh volební strany členy obecního zastupitelstva za další členy obecní rady
    paní Olgu Richterovou
    pana Zdeňka Brožka
    pana Josefa Machačného.

III.

ukládá :
a/ obecní radě zřídit komisi finanční a kontrolní, Sbor pro občanské záležitosti
termín : 3l.l2.2002

Karlovice, dne 11.listopadu 2002

Podpisy : Vítková, Richterová, Tulach


Zápis

z 1.zasedání obecního zastupitelstva v Karlovicích konaného dne 11.listopadu 2002 v Přáslavicích.

Zasedání obecního zastupitelstva řídil do zvolení starostky obce pan Zdeněk Brožek.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno,že je přítomno 12 zvolených členů obecního zastupitelstva obce Karlovice, omluveny jsou paní Padrůňková a Šimánková ,pan Ruček zasedání je usnášeníschopné.

Přítomno je 21 občanů.

Pro jednání byl předložen následující program:
l. zahájení
2. volba mandátové komise - ověření platnosti komunálních voleb
3. složení slibu zastupitelů
4. volba volební a návrhové komise
5. volba starosty
6. volba zástupce starosty a dalších členů obecní rady
7. organizační záležitosti - diskuse
8. návrh usnesení
9. závěr

Hlasování : pro 12     proti 0     zdržel se 0
Program schválen bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání byli určeni paní Hlubučková a pana Šafář.
Zapisovatelem dnešního jednání je pověřen ing. Bohuslav Havrda.
Minutou ticha byla uctěna památka B.J.Horáčka - čestného občana obce, který zemřel 19.října 2002
v nedožitých osmasedmdesáti letech.
Po té zasedání obecního zastupitelstva přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2./ Mandátová komise byla zvolena
Hlasování : pro 11    proti 0    zdržel se 1
a pracovala ve složení :
pan Josef Machačný - předseda a členové pan Stanislav Erban, paní Vlasta Radovská a pan Petr Šafář.
Po dobu jednání mandátové komise bylo zasedání OZ přerušeno.

Předseda mandátové komise pan Josef Machačný přednesl zprávu mandátové komise o výsledku voleb do obecního zastupitelstva a o ověření platnosti voleb členů obecního zastupitelstva v Karlovicích. Zpráva mandátové komise (viz.příloha) byla schválena .
Hlasování : pro 12    proti 0    zdržel se 0

3./ Podle § 69 odstavce 2/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších zákonů složili členové obecního zastupitelstva slib do rukou předsedajícího.
Text slibu přednesl pan Jiří Drahoňovský a členové postupně složili slib do rukou předsedajícího a potvrdili jej podpisem.

4./ Provedena volba návrhové a volební komise ve složení
předsedkyně : paní Jaroslava Vítková
členové : paní Olga Richterová a pan Zdeněk Tulach.
Komise byla zvolena
Hlasování : pro 12    proti 0    zdržel se 0

5./ Volba starosty
Paní Jaroslava Vítková přednesla návrh komise provést volbu starosty, zástupce starosty a dalších členů obecní rady veřejným hlasováním.
Návrh schválen .
Hlasování : pro 12    proti 0    zdržel se 0
Na základě výsledků voleb a po dohodě ve volební straně byl předložen návrh jediného kandidáta na funkci uvolněného starosty obce Karlovice.
Za kandidátku byla navržena paní Vlasta Špačková.
Navržená kandidátka byla potvrzena do funkce starostky obce Karlovice.
Hlasování : pro 11    proti 0    zdržel se 1
Nově zvolená starostka pí.Špačková se ujala dalšího řízení zasedání.Do jejich rukou složil slib člena obecního zastupitelstva pan Zdeněk Brožek.

6./ Volba zástupce starostky a dalších členů obecní rady
Po dohodě ve volební straně byl předložen návrh jediného kandidáta na funkci zástupce starostky obce Karlovice.
Za kandidáta byl navržena ing.Bohuslav Havrda.
Navržený kandidát byl potvrzen do funkce zástupce starostky obce Karlovice.
Hlasování : pro 11    proti 0    zdržel se 1

Bylo přistoupeno k volbě dalších členů obecní rady. Navrženo bylo, aby obecní rada byla pětičlenná, což je minimální počet stanovený zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších zákonů.
Předložený návrh na počet členů obecní rady (pět) byl jednomyslně schválen.
Hlasování : pro 12    proti 0    zdržel se 0

Předsedkyně návrhové a volební komise přednesla návrh kandidátů na další členy obecní rady.
Po dohodě ve volební straně jsou kandidáty za členy obecní rady navrhováni:
pan Zdeněk Brožek, pan Josef Machačný, paní Olga Richterová

Návrh byl přijat bez připomínek a za členy obecní rady byli zvoleni
- pan Zdeněk Brožek
Hlasování : pro 11    proti 0    zdržel se 1
- pan Josef Machačný
Hlasování : pro 11    proti 0    zdržel se 1
- paní Olga Richterová
Hlasování : pro 11    proti 0    zdržel se 1
Obecní rada byla zvolena a bude pracovat ve složení:
Olga Richterová, Zdeněk Brožek, Josef Machačný, ing. Bohuslav Havrda a Vlasta Špačková.
Na zasedání OZ se dostavil omluvený člen OZ pan Zdeněk Ruček, složil předepsaný slib do rukou pí.starostky

7./ Diskuse
Paní Špačková a ing.Havrda v krátkých vystoupeních poděkovali občanům a zastupitelům za projevenou důvěru, kterou oba chápou jako velký závazek.Společně s ostatními členy obecního zastupitelstva se pokusí v nadcházejícím volebním období pokračovat v dalším rozvoji obce.
a) pan Ruček přednesl návrh na výměnu nevyhovujících autobusových zastávek v Radvánovicích za modernější,     vhodně doplňující vybavení obce. (jako příklad uvedl řešení autobus. zastávek v sousední obci Radostná -     Lestkov). Problematikou autobusových zastávek se bude OZ zabývat v r.2003.
b) pan Prokopec vznesl dotaz , jak je zajištěno pluhování místních komunikací v zimním období. Problematiku     pluhování vysvětlila starostka. Je nutné zajistit , aby správa a údržba silnic deponovala posypový materiál k     silnicím III.třídy (Radvánovice - Zavadilka a do stoupání silnice Radvánovice Roudný)
c) pan Macháček poděkoval OZ za dosavadní spolupráci obce s FK Sedmihorky. FK se v podzimní části     okresního přeboru umístil na 1. místě a v regionálním měřítku vzorně reprezentují naši obec.

8./ Návrh usnesení ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva přednesla paní Jaroslava Vítková.
Návrh usnesení byl přijat a schválen 13 ti členy obecního zastupitelstva
Hlasování : pro 13    proti 0    zdržel se 0

9./ Závěr zasedání obecního zastupitelstva v Karlovicích provedla nově zvolená starostka paní Špačková.

Zasedání OZ oficiálně ukončeno v 19.40 hod.


          .......................………………..                                                    …………………………………
zapsal ing.Bohuslav Havrda- zástupce starostky                                            Vlasta Špačková - starostka
        V Karlovicích 11.listopadu 2002


Zápis ověřily dne 2002

      .......................………...……                                                     ………............................
 Jindřiška Hlubučková                                                                          Petr Šafář

| Hlavní stránka | Úvod |