Usnesení

z 18. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice konaného dne 21.června 2002 v Přáslavicích

Zasedání obecního zastupitelstva projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje
    1/ zprávu o činnosti obecní rady
    2/ stanovení počtu členů obecního zastupitelstva dle § 67 a § 68 zákon č. 128/2000 Sb. o obcích         - obecní zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb bude patnáctičlenné

b/ neschvaluje
    1/ zřízení provozovny autobazaru na p.p.č. 1019/2 k.ú. Karlovice

c/ bere na vědomí
    1/ všeobecné informace
    2/ připomínky a náměty přednesené a zaznamenané v zápise

d/ ukládá
    1/ radě obce a starostce projednat a zabezpečit řešení připomínek a námětů obsažených v         zápise, pokud nebyly vyřízeny během zasedání, s termínem na dalším zasedání obecního         zastupitelstva

 Podpisy :    Hlubučková          Machačný


Zápis

z 18. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice konaného dne 21.června 2002 v Přáslavicích

1) zahájení: členů přítomno 12, omluven 1, neomluveni 2
                  
zastupitelstvo je usnášeníschopné
ověřovatelé zápisu: p.Tulach, p.Ruček
zapisovatelka: p.Syrotiuková
návrhová komise:p.Machačný, p.Hlubůčková
Připomínky z minulého zastupitelstva byly vyřízeny.

2) prodej pozemku
majitelka č.p.21 Karlovice paní Fišerová požádala o prodej pozemků u domu, které jsou obecní ( podmínkou je zachování přístupu k č.p. 29 Kadrmasovi, Horákovi ). Prodej bude projednán na zastupitelstvu koncem září, protože zatím není k dispozici geometrický plán.

projednání žádosti o změně využití pozemku
firma ROKA s.r.o. Semily chce v prostoru skladiště kapalných hnojiv v Sedmihorkách část plochy využívat jako autobazar. Zastupitelstvo již dvakrát v podobné lokalitě tento záměr zamítlo.
Dnes souhlasilo 5 zastupitelů, 5 bylo proti a 2 se zdrželi hlasování.

3) zpráva o činnosti  obecní rady, která se sešla třikrát - přednesla starostka p. Špačková a vyzvedla nejdůležitější body při jednáních:
-  odstřel 6-ti  kusů kormorána velkého byl povolen OÚ v Semilech
-  Krajský úřad zahájil projednávání návrhu zadání územního plánu Libereckého kraje
-  Město Turnov zasílá faktury na neinvestiční náklady za děti, které navštěvují ZŠ v Turnově, náklady    na jedno dítě dosahují částky 6 046 Kč. Stát platí 904 Kč. Obec požaduje podrobné rozpisy, nač jsou    tyto prostředky vynakládány.
-  žádost o vyjádření  Správy a údržby silnic o stavu komunikací
-  posečení okrajů místních komunikací
-  rozpis dotací na odbornou přípravu členů SHD –  budou proškoleny tři osoby
-  9.6. 2002 proběhl sběr nebezpečných odpadů
-   SFŽP zaslal první splátku na plynofikaci osad Karlovice a Sedmihorky
-   obec se účastní soutěže Vesnice roku
-   obdržení dotace ve výši 60 000 Kč na opravu místních komunikací

4) organizační a všeobecní informace
-   od 1.7.2002 dochází podle platné vyhlášky ke zvýšení nájemného v DPS I.  a DPS II. součástí    nájemného bude také  pojištění budov, úklid společných prostor, úklid venkovních prostor a     údržba okolí domů
-   od 1.7.2002 platí nová vyhláška o ovzduší a o pohřebnictví
-   záchytné parkoviště v Sedmihorkách neprošlo projektem SAPARD, protože chybělo vyjádření    Ministerstva životního prostředí k vlivu záchytného parkoviště na životní prostředí
-   Mikroregion Český ráj schválil zařadit do projektu SAPARD též výstavbu fotbalových šaten
-   od června  opět projíždí naší obcí turistický autobus

5) stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro komunální volby
   
zastupitelstvo schválilo 15-ti členné zastupitelstvo, které je podmínkou pro vznik obecní rady

6) diskuse
-  zabezpečit kanalizační jímku u prodejny potravin v Radvánovicích a totéž u Roudného
-   opravy veřejného osvětlení jsou zajištěny
-  informace o probíhající plynofikaci na Hrubé Skále
-   vypsat výběrové řízení pro 5-6 stavebních parcel v Radvánovicích
-   oprava místních komunikací ( z Přáslavic ke státní silnici, v Drážkách, z Karlovic k rybníku na    Roudný ) – rozpočet zhruba 450 000 Kč
-  rekonstrukce silnice 1/35 je opět odsunuta do roku 2010 ( dnes projíždí 9 000 vozidel denně )
-   informace o Slavnostech slámy v Radvánovicích

7) usnesení
   
přednesla paní Hlubučková a bylo zastupitelstvem schváleno

21.6.2002                                                              zapsala Hana Syrotiuková

 

| Hlavní stránka | Úvod |