Usnesení

ze 16. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice konaného dne 1.března 2002 v Přáslavicích

Zasedání obecního zastupitelstva projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ schvaluje
    1/ zprávu o činnosti obecní rady
    2/ výsledek hospodaření za rok 2001
    3/ rozpočet obce na rok 2002
    4/ změnu v urbanistické studii a umístění a postavení novostavby rodinného domku na ppč. 179/3         v k.ú.Karlovice, stavebníci manželé Janků
    5/ zřízení autobazaru na pp.č. 719/11 v k.ú. Karlovice, žadatel p.Čeněk Karásek

b/ neschvaluje
    1/ pronájem 8 ha obecních pozemků v k.ú. Karlovice, za účelem zřízení honitby, žadatel Honební         společenstvo Bělá - Sekerkovy Loučky


c/ bere na vědomí
    1/ všeobecné informace
    2/ připomínky a náměty přednesené a zaznamenané v zápise


d/ ukládá
    1/ radě obce a starostce projednat a zabezpečit řešení připomínek a námětů obsažených v         zápise, pokud nebyly vyřízeny během zasedání, s termínem na dalším zasedání obecního         zastupitelstva
    2/ projednat s Nadací Českého ráje jmenování zástupce obce do orgánu této nadace
    3/ obecní radě a finanční a kontrolní komisi projednat ekonomiku hospodaření DPS         Radvánovice. Zaměřit se na provozní úspory.

          Podpisy :


Zápis

ze 16. zasedání obecního zastupitelstva Obce Karlovice konaného dne 1.března 2002 v Přáslavicích

1) zahájení: členů přítomno15
                    zastupitelstvo je usnášeníschopné
ověřovatelé zápisu: p. Kabeláč, p. Padrůňková
zapisovatelka: p.Syrotiuková
návrhová komise:p. Machačný, p. Tulach
Připomínky z minulého zastupitelstva byly vyřízeny.

2) zpráva o hospodaření za rok 2001
stav k 31.12.2001 přednesl p.ing. Havrda

Stav finančních prostředků na účtech:
                        běžné účty                1 274 200,76 Kč
                        fond sociální                  15 028,28 Kč
Zůstatek přijaté půjčky                     1 001 700,00 Kč
                        neuhrazené faktury       500 000,00 Kč

Původní rozpočet 20 412 tis. Kč byl povýšen rozpočtovými změnami na 21 941 tis. Kč

Plnění rozpočtu za rok 2001 bylo následující:
          Celkové příjmy               28 462 tis. Kč
                        výdaje              29 588 tis. Kč
                        financování         1 126 tis. Kč

Financování proběhlo z přebytku hospodaření za rok 2000.

3) zpráva o činnosti obední rady
přednesla starostka p. Špačková
rada se sešla 3x a nejdůležitější projednané body byly tyto:
- navýšení rozpočtu o 108.000 Kč na alej Radvánovice
- uzavřená smlouva o odvozu odpadků
- pronájem Bistra Radvánovice novým nájemcům
- proběhla kontrola ověřování podpisů
- Policie ČR informuje o poklesu trestné činnosti na území obce
- žádost o zřízení autobazaru v Radvánovicích
- problém volného pobíhání psů
- poděkování pracovníků OÚ za positivní přístup občanů při řešení svozu komunálního odpadu
- žádost honební společnosti o dělení honitby
- zvýšení nájmu nebytových prostor pronajímaných obecním úřadem

4) rozpočet na rok 2002
přednesl p. ing. Havrda

rozpočtované příjmy na rok 2002 jsou ve výši
12 970 000 Kč
přebytek hospodaření z předcházejících let
1 290 000 Kč
celkem
14 260 000 Kč
   
rozpočtované výdaje na rok 2002 jsou ve výši
12 351 100 Kč
nespecifikované rezervy
1 908 900 Kč
celkem
14 260 000 Kč

Od poloviny března bude uveden do provozu DPS II. (není zahrnuto v rozpočtu)
Úprava poplatků za nájem v DPS I. ( některé položky rozúčtovat mezi obyvatele - pojištění budov, poplatky za odpady ).
S vedoucí DPS provést upřesnění některých výdajů. Obecní rada a finanční komise se musí zaměřit na úspory.
Odbahnění rybníku Bažantník - pouze v případě jasného zafinancování.
Dofinancování plynofikace v Karlovicích.
Oprava místních komunikací.

5) všeobecné informace
- plánovaná výstavba v Sedmihorkách
- manželé Jankovi - výstavba rodinného domku ve Svatoňovicích , změna urbanistické studie obce -   zastupitelstvo jednohlasně se změnou souhlasí
- dvůr Hořensko - pozemky v majetku Pozemkového fondu, obec požaduje všechny pozemky v   uvedené lokalitě, které jsou majetkem PF
- neposkytnutí dotace na stavbu fotbalových šaten - Nadace B.J.Horáčka Českému ráji zamítla   žádost obce
- zákon o myslivosti - zastupitelstvo souhlasí s radou OÚ a nedoporučuje pronájem obecních   pozemků na honitbu uvedeným žadatelům
- OZ vydává souhlasné stanovisko s umístěním autobazaru v Radvánovicích, 40 míst pro os.   automobily . 11 zastupitelů souhlasí, 2 nesouhlasí, 1 se zdržel, 1 byl nepřítomen hlasování
- komunikaci I/35, kterou projíždí 7.500 vozidel denně je potřeba opravit především v úseku   Turnov - Sedmihorky - přes sliby Silnic a.s. však stále není rozhodnuto o rekonstrukci vozovky
- 41 vzrostlých lipových stromů směrem na Turnov bude v letošním roce pokáceno, z důvodu   poškození kmenů a nebezpečí pádu na vozovku nebo železniční trať

6) diskuse
- kolaudace DPS II. proběhla v pořádku, bylo přiděleno č.p. 107
  16.3.2002 bude den otevřených dveří
- 2.3.2002 proběhne ve 12.00 přezkoušení poplachových sirén
- návrh přihlásit se do soutěže Vesnice roku
- SDH nabízí provádění preventivních kontrol u objektů v obci
- změna zařazení požární skupiny
- "Nadace B.J.Horáčka Českému ráj " - ve vedení nadace není zástupce z naší obce, rodiště pana   Horáčka by mělo mít v nadaci zastoupení
- kontrola na DPS I. a výsledky hospodaření
- 16.3.2002 Maškarní bál v Sedmihorkách
- pronájem Bistra Zavadilka za stejný nájem jako byl pro předcházejícího najímatele. Zvážení   stavebních úprav, pronajímatel žádá o půjčku ve výši 100 000 Kč. 1 zastupitel souhlasí,8   nesouhlasí, 5 se zdrželo a 1 byl nepřítomen hlasování.
- oprava veřejného osvětlení
- kácení stromů za vodojemem v Sedmihorkách a neupravené okolí
- oprava turistických stezek
- cesta z Přáslavic do Radvánovic je na několika místech promáčená - vylepšit propustky
- pokácení starých ovocných stromů od rybníka v Radvánovicích směrem na Roudný a výsadba   nové aleje

7) usnesení
přečetl p. Machačný a zastupitelstvo ho schválilo 14 hlasy, 1 byl nepřítomen hlasování


4.3.2002                                                            zapsala Hana Syrotiuková

 

| Hlavní stránka | Úvod |